• 08/18/2021
  • -
  • jahan nama protected area

منطقه حفاظت شده جهان نما در این فصل یکی از بهترین مناطق برای مشاهده حیات وحش و طبیعت منطقه است.

Event Details

  • Start Date: 08/18/2021
  • End Date: 08/20/2021
  • Total Participants: 10
  • Location: jahan nama protected area